REGULAMIN SERWISU KULINARNEGO „SMACZNEGO.PL”

 

INFORMACJE PODSTAWOWE


1. Definicje zawarte w regulaminie oznaczają:
- Serwis – portal społecznościowy smacznego.pl znajdujący się pod adresem www.smacznego.pl,
- Użytkownik – osoba korzystająca z funkcji zawartych w Serwisie,
- Konto Użytkownika – miejsce udostępnione użytkownikowi w Serwisie w celu gromadzenia i przetwarzania przez niego informacji,
- Login – nazwa Użytkownika, w szczególności pseudonim przybrany przez Użytkownika przy tworzeniu Konta Użytkownika,
2. Serwis gromadzi i udostępnia informacje na temat przepisów i porad kulinarnych oraz prowadzi ogólnopolską bazę lokali gastronomicznych z całego kraju za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski i w języku polskim. Za pomocą Serwisu możliwe jest również:
- komunikowanie się Użytkowników Serwisu pomiędzy sobą,
- wyszukiwanie informacji według różnych kryteriów,
- gromadzenie przepisów we własnej książce kucharskiej,
- polecanie przepisów innym Użytkownikom,
- dyskutowanie na forum z innymi Użytkownikami Serwisu,
- umieszczanie fotografii.   

3. Warunki techniczne dotyczące korzystania z funkcji Serwisu są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

4. Nazwa i logo Serwisu oraz jego strona graficzna podlegają ochronie prawnej.

5. Oprogramowanie w oparciu, o które został utworzony Serwis opracowano w sposób, który powinien w najdalej idącym zakresie pozostawić je wolnym od wad. Jednakże pomimo zachowania należytej staranności oraz przetestowania oprogramowania nie wyklucza się możliwości pojawienia się błędów we wprowadzanych danych. W celu skorygowania ewentualnie pojawiających się błędów możliwe jest ich zgłaszanie drogą mailową na adres adminsmacznego.pl
6. Korzystanie z informacji umieszczonych w Serwisie jest nieodpłatne.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SEWISU
1. W celu skorzystania z funkcji Serwisu należy podać swój ważny, aktualny adres e-mailowy. W celu potwierdzenia autentyczności i prawdziwości podanego adresu serwer Serwisu wysyła automatycznie wiadomość zawierającą link aktywacyjny.
2.  W celu aktualizacji adresu e-mailowego należy skorzystać z „Profilu Użytkownika”.
3. W celu wyrejestrowania z Serwisu należy skorzystać z opcji „Usuń moje konto” zawartej w oknie „Pomoc”.
4. Wprowadzenie przepisu następuje poprzez kliknięcie okna „Dodaj przepis” w elektronicznej książce kucharskiej i kliknięciu okna „Opublikuj”.
5. Wprowadzenie porady następuje poprzez kliknięcie okna „Dodaj poradę” w elektronicznej książce kucharskiej i kliknięciu okna „Opublikuj”.
6. Edytowanie wprowadzonego przepisu/porady następuje poprzez kliknięcie okna „Edytuj przepis/poradę” zawartego w panelu moderacyjnym.
7. Wprowadzaniem lokali gastronomicznych do bazy danych zajmuje się wyłącznie właściciel Serwisu.
8. Użytkownik publikuje swoje przepisy kulinarne i komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.
9. Umieszczając w Serwisie teksty oraz zdjęcia Użytkownik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do tych materiałów, obejmujące w szczególności prawo do ich umieszczania w sieci Internet.
10. Wprowadzając materiały do bazy danych Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie nieodpłatne udostępnianie i wykorzystywanie ich bez żadnych ograniczeń przez właściciela Serwisu, w szczególności w celu ich publikacji w sieci Internet. Właściciel Serwisu ma prawo do usuwania, zmiany oraz przywracania usuniętych materiałów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Obsługa Serwisu dba o ochronę prywatności Użytkowników.
2. Ze względów technicznych, statystycznych oraz w celu zapamiętania danych niezbędnych do logowania się przez Użytkowników obsługa Serwisu zbiera informacje o adresach IP Użytkowników oraz wykorzystuje pliki cookies. Adres IP to indywidualny numer komputera podłączonego do sieci Internet. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w komputerze Użytkownika pozwalające np. na uzyskanie informacji statystycznych na temat korzystania z Serwisu internetowego przez danego Użytkownika. W przypadku usunięcia z dysku plików typu cookie, bądź w razie nie akceptowania ich przez przeglądarkę komputera Użytkownika, korzystanie z Serwisu będzie utrudnione bądź niemożliwe.
3. Wypełnienie  formularza rejestracyjnego zawartego na stronie www.smacznego.pl umożliwia wymianę informacji pomiędzy jej Użytkownikami oraz korzystanie z różnorodnych funkcji Serwisu. Zakres informacji pobieranych od Użytkowników nie wymaga przekazywania danych osobowych; podstawową informacją o osobie jest Login. Jednakże w przypadku, gdyby dane osobowe zostały przez Użytkownika umieszczone w formularzu rejestracyjnym, będą one objęte ochroną realizowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm). Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe przysługuje prawo do wglądu do swych danych, prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia i modyfikacji danych, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
4. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gromadzenia, przechowywania oraz sposobów zabezpieczenia informacji o Użytkownikach możliwe jest kierowanie zapytań na adres: adminsmacznego.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wykorzystywane na łamach Serwisu informacje są danymi otrzymanymi od Użytkowników Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, które nie mogą być podstawą roszczeń. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników, ani za autentyczność informacji i danych przekazywanych przez nich innym Użytkownikom.  Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo ingerencji w Konto Użytkownika w celu wyeliminowania nieprawidłowości Serwisu lub Konta Użytkownika.
2. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody będące rezultatem korzystania z informacji zawartych w Serwisie.
3. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści umieszczone w Serwisie przez Użytkowników Serwisu, które pochodzą z innych stron internetowych. Wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie w celu publicznego odtwarzania, szczególnie w sieci Internet na innych stronach internetowych jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela Serwisu. Po spełnieniu powyższego warunku publikacja takiej informacji będzie możliwa tylko wraz z podaniem jej źródła w postaci aktywnego linku do serwisu www.smacznego.pl.
4. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie publikowane są z zachowaniem praw autorskich. Naruszenie praw osób trzecich przez Użytkowników Serwisu nie może stanowić podstawy roszczeń przeciwko właścicielowi Serwisu.
5. Aktualizacja informacji zawartych Serwisie dokonywana jest okresowo, jednakże odpowiedzialność właściciela Serwisu za aktualność, pełność oraz jakość informacji umieszczonych w Serwisie jest wyłączona. Właściciel Serwisu nie ponosi też jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia przedstawionych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi Użytkownik Serwisu.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Serwis urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, obsługa Serwisu może uniemożliwić dostęp do tych danych. Właściciel Serwisu nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkowników za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych obsługa Serwisu zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia  Konta Użytkownika, którego działania będą naruszać dobre obyczaje lub prawa właściciela Serwisu lub innych Użytkowników. Właściciel Serwisu zastrzega sobie ponadto prawo do redagowania i skracania treści publikacji Użytkowników, które są niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub stanowią informację o charakterze reklamowym. W przypadku umieszczenia na Koncie Użytkownika fotografii sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ich usuwania.  Odpowiedzialność za publikację w Serwisie wizerunku osób fizycznych w Serwisie ponoszą wyłącznie osoby, które wizerunek ten opublikowały.
7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub w całości Serwisu bez uprzedzenia i nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z poszczególnych funkcji Serwisu wynikającą z faktu dokonywania zmian w Serwisie. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu bądź działaniami Użytkowników.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez uprzedniego poinformowania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Właściciel Serwisu przestrzega ogólnie przyjętych zasad etycznych. Żadne szczególne kodeksy etyczne nie są stosowane.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.
 4. Wszelkie opinie, sugestie oraz zapytania dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być kierowane drogą mailową na adres Redakcji Serwisu Smacznego.pl:

biurosmacznego.pl

/<.